สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ชั้น 4 อาคาร 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

E-mail : 

Tel : 02-5901491